o škole 

WP_20170901_011

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav je založena na křesťanských hodnotách a je otevřena všem žákům, kteří ke svému vzdělávání potřebují individuální přístup, speciální výukové i terapeutické metody, bezpečné a laskavé prostředí.

Škola je určena dětem a mladým lidem do 26 let s lehkým, středním i těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení výchovně vzdělávacího procesu s odbornou komplexní péčí s využitím reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních metod. Ve třídách je 6 (maximálně 9) žáků, speciální pedagog a asistentky pedagoga - tedy tým, který dbá o individuální přístup k žákům v co největší možné míře a provází ho i doplňkovými terapiemi (snoezelen, muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie a hipoterapie, rehabilitace). 

V průběhu školního roku se účastníme řady dalších mimoškolních aktivit a zapojujeme žáky do společenského prostředí. Navštěvujeme kino, divadlo, výstavy, organizujeme exkurze a společně se Střediskem Diakonie se zúčastňujeme dalších aktivit jako je karneval, zahradní slavnosti, dny otevřených dveří, sportovní soutěže a další.

Součástí školy je rovněž školní družina s režimem před vyučováním a po skončení školy, využíváme nabídky svozů Střediska Diakonie a možnosti ubytování v týdenním stacionáři.

Základní škola speciální - obor vzdělání 79-01-B/01 

 • kapacita školy je 28 žáků
 • škola je bezbariérová
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagogové, asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy
 • o bezproblémový chod školy se starají administrativní - správní zaměstnanci

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je individuální rozvoj u dětí s nejtěžšími formami zdravotního postižení s cílem připravit je na zahájení povinné školní docházky v základní škole speciální. Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Do třídy přípravného stupně ZŠS mohou být zařazeny děti od 5 let až do zahájení povinné školní docházky. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů - jejich informovaném souhlasu a doporučení školského poradenského zařízení.

Střední praktická škola jednoletá - obor vzdělání 78-62-C/01

Střední praktická škola dvouletá - obor vzdělávání 78-62-C/02

Škola je určena mladým lidem se s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí získat po ukončení základní školní docházky další dovednosti a návyky pro činnosti v praktickém životě, udržet a rozvíjet již získané vědomosti a v rámci dalších činností školy se zapojovat do společenského prostředí. Školní docházka je zakončena závěrečnu zkouškou. Žák je přijat do příslušného oboru vzdělávání na základě Doporučení Speciálně pedagogického centra.

 • střední jednoletá škola i dvouletá je určená pro absolventy Základní školy speciální
 • kapacita školy je  8 studentů
 • škola je bezbariérová
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagog, asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy

WP_20170901_017Školní družina

 • je určena pro žáky Základní školy speciální
 • kapacita družiny je nyní 16 dětí, rozdělených do tří oddělení
 • družina je bezbariérová
 • pracovní kolektiv tvoří paní vychovatelky a asistentky pedagoga

Stravování

 • škola zajišťuje  žákům dopolední svačiny, obědy a pitný režim
 • žáci se stravují ve společné jídelně v budově Střediska Diakonie
 • výdej obědů probíhá od 11,30 do 13,15 hodin
 • odhlášování obědů je možné vždy den předem na telefonním čísle 735 722 650