o škole 

WP_20170901_011

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav je založena na křesťanských hodnotách a je otevřena všem žákům, kteří ke svému vzdělávání potřebují individuální přístup, speciální výukové i terapeutické metody, bezpečné a laskavé prostředí.

Škola je určena dětem a mladým lidem do 26 let s lehkým, středním i těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení výchovně vzdělávacího procesu s odbornou komplexní péčí s využitím reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních metod. Ve třídách je 6 (maximálně 9) žáků, speciální pedagog a asistentky pedagoga - tedy tým, který dbá o individuální přístup k žákům v co největší možné míře a provází ho i doplňkovými terapiemi (snoezelen, muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie a hipoterapie, rehabilitace). 

V průběhu školního roku se účastníme řady dalších mimoškolních aktivit a zapojujeme žáky do společenského prostředí. Navštěvujeme kino, divadlo, výstavy, organizujeme exkurze a společně se Střediskem Diakonie se zúčastňujeme dalších aktivit jako je karneval, zahradní slavnosti, dny otevřených dveří, sportovní soutěže a další.

Součástí školy je rovněž školní družina s režimem před vyučováním a po skončení školy, využíváme nabídky svozů Střediska Diakonie a možnosti ubytování v týdenním stacionáři.

Základní škola speciální - obor vzdělání 79-01-B/01 

 • kapacita školy je 28 žáků
 • škola je bezbariérová
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagogové, asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy
 • o bezproblémový chod školy se starají administrativní - správní zaměstnanci

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je individuální rozvoj u dětí s nejtěžšími formami zdravotního postižení s cílem připravit je na zahájení povinné školní docházky v základní škole speciální. Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Do třídy přípravného stupně ZŠS mohou být zařazeny děti od 5 let až do zahájení povinné školní docházky. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů - jejich informovaném souhlasu a doporučení školského poradenského zařízení.

Střední praktická škola jednoletá - obor vzdělání 78-62-C/01

Střední praktická škola dvouletá - obor vzdělávání 78-62-C/02

Škola je určena mladým lidem se s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí získat po ukončení základní školní docházky další dovednosti a návyky pro činnosti v praktickém životě, udržet a rozvíjet již získané vědomosti a v rámci dalších činností školy se zapojovat do společenského prostředí. Školní docházka je zakončena závěrečnu zkouškou. Žák je přijat do příslušného oboru vzdělávání na základě Doporučení Speciálně pedagogického centra. Obory se liší svými ŠVP (školními vzdělávacími programy -  délkou i náročností studia.

 • střední jednoletá škola i dvouletá je určená pro absolventy Základní školy speciální
 • celková kapacita střední školy je  8 studentů
 • škola je bezbariérová
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagog, asistenti pedagoga,

WP_20170901_017Školní družina

 • je určena pro žáky Základní školy speciální
 • kapacita družiny je nyní 16 dětí rozdělených do tří oddělení
 • družina je bezbariérová
 • pracovní kolektiv tvoří paní vychovatelky a asistentky pedagoga

Stravování

 • škola zajišťuje  žákům dopolední svačiny, obědy a pitný režim
 • žáci se stravují ve společné jídelně v budově Střediska Diakonie
 • výdej obědů probíhá od 11,30 do 13,15 hodin
 • odhlášování obědů je možné vždy den předem na telefonním čísle 735 722 650