Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav

Zpracovává a zabezpečuje osobní údaje:

„Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) ZŠŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav, Komenského náměstí 140, (dále také Škola), je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti, a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Škola, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (tj. zaměstnanců, žáků, rodičů, zákonných zástupců a dalších osob). Většina osobních údajů těchto osob je zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost, získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu fyzické osoby, nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem Školy apod.). Taková zpracování však Škola provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro žáky a rodiče, zveřejňování fotografií, apod.).

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Škola uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob, respektuje Škola jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Škola dále respektuje práva fyzických osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj., s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají její konkrétní situace. Škola pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů Školou je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro fyzické osoby transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje, nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Škola má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU č. 2016/679, provedla Škola posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednila Škola povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.

Škola přijala opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat, a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření, tak, aby zajistila soulad s Nařízením EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Školy.   V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU, má Škola zřizovatelem stanovenou osobu, která dohlíží na dodržování všech zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů - pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Kamilu Beranovou, t.: 776 348 006, beranova@diakonie.cz.

V Čáslavi 20. 5. 2018

Platnost a účinnost od 25. 5. 2018

Mgr. Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy