PRAKTICKÁ ŠKOLA dvouletá - obor vzdělání 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením nebo lehkým v kombinaci s dalším zdravotním postižením. 

Školní vzdělávací program je založen na prohlubování a rozšiřování vědomostí, dovedností, postojů a hodnot získaných v průběhu povinné školní docházky. Hlavní důraz je kladen na osvojení manuálních dovedností, získání kladného vztahu k práci, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace.

Výuka je zaměřena na získání dovedností v jednoduchých pracovních činnostech (praktická cvičení) a upevňování vědomostí v jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, matematika, občanská výchova atd.).

V měsíci červnu probíhají závěrečné ústní a praktické zkoušky. Po úspěšném složení získávají žáci střední vzdělání a mohou najít uplatnění v sociálně terapeutické dílně, případně na chráněných pracovních místech. 

př. řz

GDPR