ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základy vzdělání, 79-01-B/01 Základní škola speciální

Základní škola speciální je založena na křesťanských hodnotách a je otevřena všem žákům, kteří ke svému vzdělávání potřebují individuální přístup, speciální výukové i terapeutické metody, bezpečné a laskavé prostředí.

Škola je určena dětem a mladým lidem s lehkým, středním i těžkým mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení výchovně vzdělávacího procesu s odbornou komplexní péčí s využitím reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních metod. Ve třídách je 6 (maximálně 9) žáků, speciální pedagog a asistentky pedagoga – tedy tým, který dbá na individuální přístup ke všem žákům a provází je i doplňkovými terapiemi (snoezelen, muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie a hipoterapie, rehabilitace, logopedická prevence).

Příspěvek na vzdělávání (školné) byl pro školní rok 2022 /2023 stanoven na 800,- Kč.

Kapacita školy je 29 žáků.

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program-ZŠ.minimální výstupy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Školní řád základní školy speciální

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní poradenské pracoviště

 

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je individuální rozvoj u dětí s nejtěžšími formami zdravotního postižení s cílem připravit je na zahájení povinné školní docházky v základní škole speciální. Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Do třídy přípravného stupně ZŠS mohou být zařazeny děti od 5 let až do zahájení povinné školní docházky. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře dítěte. Příspěvek na vzdělávání (školné) je stanoven na 1000 Kč.

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS

 

Školní družina

 • je určena pro žáky základní školy speciální
 • kapacita družiny je 25 dětí
 • provoz družiny
  • ráno od 7:15 do 8:00 hodin
  • odpolední provoz od 11:30 do 14:30 hodin, v pátek do 14:00 hodin
  • v pozdějších hodinách můžete využít službu denního stacionáře (v budově Diakonie)

Zápisní lístek ŠD.pdf

Plná moc k vyzvednutí dítěte

Příloha č. 2 Vnitřní řád školní družiny.pdf

 

Stravování

Stravování všech žáků školy probíhá ve společné jídelně Střediska Diakonie v Čáslavi. Školní obědy jsou dováženy do výdejny obědů od smluvního dodavatele SZŠ Čáslav. Ceny obědů určuje dodavatel.

 • škola zajišťuje žákům dopolední svačiny, obědy a pitný režim
 • žáci se stravují ve společné jídelně v budově Střediska Diakonie
 • výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:15 hodin

Přihláška ke stravování

Odhlašování obědů je možné vždy den předem do 13:00 hodin na telefonním čísle v kanceláři školy 735 722 650.

 

Bezbariérová doprava

Dopravu žáků ze školy a do školy zajišťujeme ve spolupráci se Střediskem Diakonie. Kapacita dopravy je omezena počtem míst mikrobusu ve svozovém okruhu. Doprava je zpoplatněna – bližší informace o ceně dopravy dle počtu ujetých kilomentrů získáte na telefonu kanceláře školy 735 722 650.

O způsobu ochrany osobních údajů, které škola zpracovává, se můžete více informovat zde: GDPR.