základní ŠKOLA speciální - obor vzdělání 79/01-B/01

Základní škola speciální je založena na křesťanských hodnotách a je otevřena všem žákům, kteří ke svému vzdělávání potřebují individuální přístup, speciální výukové i terapeutické metody, bezpečné a laskavé prostředí.

Škola je určena dětem a mladým lidem do 26 let s lehkým, středním i těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na propojení výchovně vzdělávacího procesu s odbornou komplexní péčí s využitím reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních metod. Ve třídách je 6 (maximálně 9) žáků, speciální pedagog a asistentky pedagoga - tedy tým, který dbá o individuální přístup k žákům v co největší možné míře a provází ho i doplňkovými terapiemi (snoezelen, muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie a hipoterapie, rehabilitace). 

V průběhu školního roku se účastníme řady dalších mimoškolních aktivit a zapojujeme žáky do společenského prostředí. Navštěvujeme kino, divadlo, výstavy, organizujeme exkurze a společně se Střediskem Diakonie se zúčastňujeme dalších aktivit jako je karneval, zahradní slavnosti, dny otevřených dveří, sportovní soutěže a další.

Součástí školy je rovněž školní družina s režimem před vyučováním a po skončení školy, využíváme rovněž nabídky svozů Střediska Diakonie a možnosti ubytování žáků v týdenním stacionáři.

 • kapacita školy je 29 žáků
 • škola je bezbariérová
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagogové, asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy
 • o bezproblémový chod školy se starají administrativní - správní zaměstnanci

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je individuální rozvoj u dětí s nejtěžšími formami zdravotního postižení s cílem připravit je na zahájení povinné školní docházky v základní škole speciální. Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Do třídy přípravného stupně ZŠS mohou být zařazeny děti od 5 let až do zahájení povinné školní docházky. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů - jejich informovaném souhlasu a doporučení školského poradenského zařízen

Školní družina

 • je určena pro žáky Základní školy speciální
 • kapacita družiny je  16 dětí
 • družina je bezbariérová
 • pracovní kolektiv tvoří paní vychovatelky a asistentky pedagoga

Stravování

 • škola zajišťuje  žákům dopolední svačiny, obědy a pitný režim
 • žáci se stravují ve společné jídelně v budově Střediska Diakonie
 • výdej obědů probíhá od 11,30 do 13,15 hodin

Odhlášování obědů je možné vždy den předem do 13,00 hodin na telefonním čísle v kanceláři školy: 735 722 650.

O způsobu ochrany osobních údajů, které škola zpracovává, se můžete více informovat zde: GDPR